Tag «Grammar»

Check Your English Vocabulary For TOEIC (PDF)

Check Your English Vocabulary for TOEIC Get Best TOEIC Preparation Materials and Practice Book for Reading, Writing, Listening, and Speaking. Get TOEIC Materials , Tips, Tricks. Practice more and boost your score. Check Your English Vocabulary for TOEIC is a must-have workbook for all non-native English speakers wishing to expand their language skills in preparation for the Test …

Understanding And Using English Grammar – Third Edition

Understanding and Using English Grammar là một giáo trình phát triển các kỹ nǎng tiếng Anh dành cho những học viên Anh ngữ có trình độ trung cấp hay nâng cao. Mặc dù tập trung về ngữ pháp nhưng cuốn sách này vẫn không quên giúp các học viên phát triển mọi kỹ nǎng ngôn …

TOEFL Grammar (Vietnamese)

Sách Toefl Grammar 113 trang bằng tiếng Việt: 1. Chủ ngữ (subject). 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được. 1.2 Quán từ a (an) và the 1.3 Cách sử dụng Other và another. 1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few 1.5 Sở hữu cách 1.6 Some, any 2. Động từ …

Ebook TOEIC

PORTAL 01 : Vocabulary  Đầu tiên , để có 1 nền tảng vững chắc nhất . Các bạn phải bổ sung cho mình 1 vốn từ vựng thật đa dạng . Do đó , file đầu tiên sẽ tổng hợp các tài liệu học từ vựng tiếng anh hay nhất ! Trong file gồm : 1/ 7 …