Other Archive

Expanding Tactics for Listening

Tactics for listening (Luyện nghe tiếng Anh) là bộ giáo trình luyện nghe thiết thực dành cho học sinh đang học tiếng Anh. Sách gồm ba cuốn được phân thành ba cấp độ: Căn bản (Basic), Mở rộng (developing) và nâng cao (expanding) Expanding ...Read More

English Grammar In Use

  English Grammar In Use là cuốn sách tổng hợp tất cả các cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cần có để bạn có thể nâng cao trình độ của mình. Ngoài lí thuyết đầy đủ về tất cả các điểm ngữ pháp, quyển ...Read More

Effortless English

Tác giả của phương pháp Effortless English: Effortless English thuộc về tác giả A.J.Hoge – một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) – đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Lý ...Read More

Cambridge Vocabulary for First Certificate

Cambridge Vocabulary for First Certificate includes useful tips on how to approach exam tasks and learn vocabulary. It is informed by the Cambridge International Corpus and the Cambridge Learner Corpus to ensure that the vocabulary is presented in genuine contexts and covers real learner ...Read More

Dynamic Listening & Speaking 2 (PDF + Audio)

Dynamic Listening & Speaking is a two-level conversational listening and speaking series for students of English at the high-beginner to low-intermediate level. Audio support materials and oral exercises work together to provide students with the tools needed to improve their real-life English conversation skills. ...Read More

Dynamic Listening and Speaking 1

Dynamic Listening & Speaking is a two-level conversational listening and speaking series for students of English at the high-beginner to low-intermediate level. Audio support materials and oral exercises work together to provide students with the tools needed to improve their real-life English conversation skills. ...Read More

British English A to Z

Download Schur Norman W. British English from A to Z (PDF). British English A to Zed / Norman W. Schur with Eugene Ehrlich.—Rev. andupdated ed, 450 p. Printed in the United States of America.A rigorously researched, wickedly witty, and eminently useful collection of nearly ...Read More
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]