TOEFL Grammar (Vietnamese)

Sách Toefl Grammar 113 trang bằng tiếng Việt:

1. Chủ ngữ (subject).

1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.

1.2 Quán từ a (an) và the

1.3 Cách sử dụng Other và another.

1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few

1.5 Sở hữu cách

1.6 Some, any

2. Động từ ( verb)

2.1 Hiện tại (present)

2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present)

2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive)

2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành)

2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)

2.2 Quá khứ ( Past)

2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past)

2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).

2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect).

2.2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).

2.3 Tương lai

2.3.1 Tương lai đơn giản (simple future)

2.3.2 Tương lai tiếp diễn ( future progressive)

2.3.3 Tương lai hoàn thành (future perfect)

3. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.

3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.

3.3 Cách sử dụng none, no

3.4 Cách sử dụng cấu trúc either … or và neither … nor.

3.5 Các danh từ tập thể

3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of

3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.

3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are

4. Đại từ

4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun)

4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ

4.3 Tính từ sở hữu

4.4 Đại từ sở hữu

4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun)

5. Động từ dùng làm tân ngữ

6. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

7. Cách dùng động từ to be + infinitive

8. Câu hỏi

9. Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

10. Câu phủ định

11. Mệnh lệnh thức

12. Động từ khiếm khuyết.

13. Cách sử dụng thành ngữ as if, as though.

14. Cách sử dụng động từ To hope và to wish.

15. Cách sử dụng thành ngữ used to và get/be used to

16. Cách sử dụng thành ngữ Would rather

17. Cách sử dụng Would Like

18. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại.

19. Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diến đạt các trạng thái ở thời quá khứ.

20. tính từ và phó từ (adjective and adverb).

21. Động từ nối.

22. So sánh của tính từ và danh từ.

Download Now Updated:2/5/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar