Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 Free Download (PDF) Macmillan

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 phù hợp với trình độ B1 (intermediate).

>Download Destination B1. Grammar & Vocabulary with Answer Key + Revision Tests.pdf
>Download Destination B1. Grammar & Vocabulary with Answer Key.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar