Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 Free Download (PDF) Macmillan

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 phù hợp với trình độ B1 (intermediate).

[affegg id=17]

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key C1 & C2

Download Now:

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 (PDF)

Currently the payment gateway is having problems. Please contact us if you need to buy books.

Đối với khách hàng ở Việt Nam: Liên hệ trực tiếp với Admin để thực hiện mua hàng bằng cách chuyển khoản ngân hàng nội địa.


Frequently asked questions (Q&A)

Contact (Report Broken Link) ---- Copyright Owner (DMCA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *