Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 Free Download (PDF) Macmillan

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 phù hợp với trình độ B1 (intermediate).

[affegg id=17]

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key C1 & C2

Download Now:

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar