Some book sets cannot be received immediately after payment. We will send them to Your Email during business hours - GMT+7 (maximum 12 hours). Check Your Mail box (including Spam).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 Book (PDF) Free Download  Macmillan

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 phù hợp với trình độ B2 (intermediate & upper-intermediate).

[affegg id=10]

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key C1 & C2

Download Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar