Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Free Download Macmillan Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 Book (PDF).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2
Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 phù hợp với trình độ B2 (intermediate & upper-intermediate).

>Download Destination B2. Grammar & Vocabulary with Answer Key.pdf
>Download Destination B2 Student’s Book Without Key.pdf
>Download Destination B2 Answer Key to Student’s Book.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
USD United States (US) dollar